Kasumi Shinto Ryu Kenjutsu

Kasumi Shinto Ryu Kenjutsu

Kamae – Haltung des Boken
Hasso no Kamae
Chudan no Kamae
Jodan no Kamae
Gedan no Kamae
(kleiner Winkel zur Linie ist akive/Angriffs Haltung, kleiner Winkel nach Rechts Außen ist inactive/Aufgabe)

Odachi mit zwei Händen
Kodachi mit einer Hand

Kata

Odachi
Ai Sun
Gyaku Ai Sun
Ju
Chibarai
Sarin
Nito Ai 2.Video
Uke Kaeshi
Suri Komi 2.Video

Kodachi
In Chu
Uke Nagashi
Tsuki Dashi
Mi Uke Dome