Isshin Ryu Kursarigama Jutsu

Isshin Ryu Kursarigama Jutsu – Kette verbunden mit einem Kama (Sichel)

Omote and Ura (Both sets of kata have the same same!)
Kata
Ishiki
Soemi
Hagaeshi
Mugan
Jumonji
Furikomi Ichimonji
Furikomi Jumonji
Isononami
Maki Otoshi
Mitokoro Zume
Uki Fune
Sode Garame

Okuden
Mae
Ushiro
Hidari
Migi
Yariai jo
Yariai ge